Začnete prodávat vaše přebytečné rostliny, inzerce je úplně zdarma, stejně jako nakupování. :)

Začnete prodávat vaše přebytečné rostliny, inzerce je úplně zdarma, stejně jako nakupování. :)

Veřejné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

fyzické osoby
David Kratochvíl
se sídlem Mánesova 1598/60, Praha 2     
identifikační číslo: 02528312     
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Pardubicích,     
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aukcerostlin.cz   

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. Provozovatel“ je Pan David Kratochvíl, datum narození 12. července 1993, místem podnikání Mánesova 1598/60, Praha 2, IČ: 02528312
   2. Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Aukce rostlin, mezi jejíž hlavní funkcionality patří možnost prodeje rostlin a doplňků pro pěstování uživatelům třetích stran a která je dostupná z internetové adresy https://www.aukcerostlin.cz.
   3. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   4. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   5. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele a Inzerenta, která užívá Aplikaci.
   7. Inzerent“ je Uživatel, který má zájem o prodej zboží přes prostředí Aplikace.
   8. „Provize“ odměna pro Provozovatele za zprostředkování prodeje zboží nabízeného Inzerentem pomocí Aplikace.
   9. „Výplata“ je částka získaná Inzerentem prodejem zboží v Aplikaci, která náleží Inzerentovi, jež měl Provozovatel v dočasné úschově.
   10. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   11. Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
  1. Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat se“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat se“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
  3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Přečetl jsem si VOP a souhlasím s nimi.“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
  4. Vybráním pole „Chci inzerovat“ se z uživatele stává „Inzerent“.
  5. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Inzerent se za zprostředkování prodeje v Aplikaci zavazuje Provozovateli zaplatit Provizi ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je prodej zprostředkováván bezúplatně.
  3. Inzerent má nárok na Výplatu od Provozovatele za prodané zboží v aplikaci, pokud Výplata přesáhla minimální hodnotu k vyplacení po dokončení objednávky a po odečtení Provize Provozovatele. Minimální hodnota pro Výplatu je stanovena na 200 Kč.
  4. Dokončení objednávky mezi Inzerentem a Uživatelem proběhne potvrzením dodání zboží oběma stranami. Dokončení objednávky předchází kroky ze strany Uživatele i Inzerenta. 
  5. V případě zjištění problému s Objednávkou, jako je nedodání nabízeného zboží, dodání jiného zboží může Provozovatel zamítnout část Výplaty za danou objednávku.
  6. Provozovatel má právo z Výplaty odečíst Provizi. 
  7. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  8. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  9. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
  10. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
  11. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  12. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  13. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  14. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 4. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 5. Odpovědnost za škodu
  1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
  2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 6. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.aukcerostlin.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 8. Povinné informace pro spotřebitele
  1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
  2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
   1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
   2. telefonický kontakt Provozovatele je 607588881;
   3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je ahoj@aukcerostlin.cz;
   4. odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
   5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
   6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;
   7. k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome;
   8. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
   9. ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
   10. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Aplikací Uživateli na jím zadanou e-mailovou adresu po zřízení Uživatelského účtu;
   11. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
   12. opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
   13. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
   14. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
   15. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
   16. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
   17. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 9. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 10. Elektronická evidence tržeb
  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  2. Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
  3. Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.
 11. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. ledna 2021.