1. Definice

1. V těchto obchodních podmínkách:

 1. „Provozovatel“ je společnost Komu se nelení, s.r.o., IČO: 19779224, Oldřichova 106/49, Praha 12800, zapsaná v obchodním rejstříku C 391426, Městský soud v Praze.
 2. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 3. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Aukce rostlin, mezi jejíž hlavní funkcionality patří možnost prodeje rostlin a doplňků pro pěstování neprofesionálním uživatelům (třetím stranám) a která je dostupná z internetové adresy https://www.aukcerostlin.cz.
 4. „Funkcionalita“ je konkrétní funkční část Aplikace, která může být za podmínek uvedených v těchto VOP zpoplatněna.
 5. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 6. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 7. „Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci především k prodeji zboží či ke koupi inzerovaného zboží pro svou vlastní potřebu, nikoliv za účelem dalšího prodeje. 
 8. „Soukromý inzerent“ je Uživatel, který má zájem o prodej zboží přes prostředí Aplikace, a jenž nabízí zboží jen namátkově jako nepodnikatelskou činnost (tzv. hobby pěstitel).
 9. „Inzerent podnikatel“ je Uživatel, který má zájem o prodej zboží přes prostředí Aplikace jako výkon své podnikatelské činnosti a splní přitom podmínky požadované právními předpisy a těmito VOP.
 10. „Bezpečná platba“ je platba prostřednictvím technického řešení společnosti Stripe, Inc., sídlem 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA, 94080-1912 Spojené státy americké („poskytovatel technického řešení“). Bezpečná platba je zpoplatněna a poplatek hradí kupující Uživatel.
 11. „Výplata“ je částka získaná Inzerentem prodejem zboží v Aplikaci, která náleží Inzerentovi, v případě 
  a) úhradou při předání zboží v hotovosti;
  b) Bezpečné platby po odečtení provize Provozovatele a poplatku poskytovatele technického řešení, a uplynutí lhůty 15 dnů od dodání zboží při splnění níže definovaných podmínek.
 12. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 13. „Peněženka“ je Funkcionalita Uživatelského účtu spojená s registrací u provozovatele technického řešení, kterou může Uživatel dobíjet a přijímat do ní platby za prodané zboží či skrze ni hradit nakoupené zboží formou Bezpečné platby.
 14. „Pěstitelský klub“ je zpoplatněné rozšíření Uživatelského účtu o konkrétní Funkcionality a vylepšení Aplikace pro Uživatele.
 15. „Prodejce Premium“ je zpoplatněné rozšíření Uživatelského účtu o konkrétní Funkcionality a vylepšení Aplikace pro Soukromé inzerenty a povinně pro Inzerenty podnikatele.
 16. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo je Uživateli automaticky vygenerované Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 1. Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat se“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen vyplnit požadované základní osobní údaje.
 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat se“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele.
 3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Přečetl(a) jsem si a souhlasím s Veřejnými obchodními podmínkami.“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a zasíláním obchodních novinek (newsletter). Bez souhlasu s VOP se nelze registrovat.
 4. Po provedení úkonů dle bodu 1.- 3. přijde Uživateli na uvedené telefonní číslo SMS se specifickým kódem. Po zadání kódu do připraveného pole bude registrace dokončena a Uživatel ověřen, což je okamžik uzavření Smlouvy.
 5. Vybráním pole „Chci nakupovat“ nemá Uživatel možnost inzerovat.
 6. Vybráním pole „Chci inzerovat“ se Uživateli zobrazí volba účtu:
  a) Soukromý inzerent (soukromá osoba);
  b) Inzerent podnikatel (osoba se živnostenským oprávněním).

  Uživatel je povinen vyplnit rozšířený formulář s osobními údaji a čestným prohlášením, že je prodejcem inzerovaného zboží. Uživatel je následně oprávněn inzerovat podle pravidel uvedených v těchto VOP. Součástí registrace je i zprostředkování služby poskytovatelem technického řešení (Peněženka).
 7. Uživatel se kdykoliv může stát Soukromým inzerentem nebo Inzerentem podnikatelem, pokud se v profilu Uživatelského účtu přeregistruje dle bodu 6 tohoto článku včetně založení účtu u poskytovatele technického řešení prostřednictvím Provozovatele.
 8. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

 1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu (základní, Pěstitelský klub a Prodejce Premium).
 2. Prodej inzerovaného zboží v Aplikaci je zprostředkováván Provozovatelem:
  a) u Soukromého inzerenta bezúplatně;
  b) u Inzerenta podnikatele s provizí ve výši 20 % z kupní ceny.
  Provize Provozovatele je hrazena Inzerentem podnikatelem srážkou z kupní ceny zboží.
 3. Soukromý inzerent nebo Inzerent podnikatel mohou inzerovat svou nabídku po dobu 30 dnů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
 4. Konkrétní způsob platby za koupené zboží volí vždy kupující Uživatel.
 5. Cenu zboží dohodnutou mezi Inzerentem a Uživatelem může Uživatel uhradit při předání zboží (běžná platba), nebo prostřednictvím Bezpečné platby. Za Bezpečnou platbu se považuje i platba prostřednictvím Peněženky. 
 6. Bezpečná platba včetně platby formou Peněženky zaručuje 15denní ochranou lhůtu, než bude Výplata provedena na účet Inzerenta podnikatele či Soukromého inzerenta. Bezpečná platba je zpoplatněna následujícím způsobem: 
 7. a) fixní poplatek poskytovatele technického řešení za jednu objednávku s volitelným množstvím položek,
  b) poplatek poskytovatele technického řešení v procentech dle výše celkové objednávky,
  c) poplatek Provozovatele za zprostředkování Bezpečné platby, pokud je příjemcem platby Soukromý inzerent.
   Všechny poplatky za bezpečnou platbu hradí kupující Uživatel a jejich aktuální výše je počítá dle výše ceny zboží v průběhu objednávky. Při nákupu od Inzerenta podnikatele je Bezpečná platba bez poplatku. 
 8. Cenu zboží je v Aplikaci možné určit trojím způsobem:
  a) pevná cena;
  b) prostřednictvím aukce, tedy určením základní ceny, kterou mohou Uživatelé v určeném časovém intervalu navyšovat, přičemž nejvyšší podání znamená uzavření kupní smlouvy. Po každém navýšení během poslední minuty aukce se konec aukce prodlužuje o 30 s, kdy může každý Uživatel navýšit cenu, po ukončení základního času aukce mohou ještě 5 minut přihazovat stejným způsobem Uživatelé s uživatelským účtem Pěstitelský klub;
  c) prostřednictvím tzv. aukce Best offer, kdy mají Uživatelé možnost nabízet v určeném časovém intervalu v aukci cenu za nabízený produkt, aniž by nabídku viděli ostatní Uživatelé. Inzerent po konci aukce na základě svého uvážení vybere nejlepší nabídku a uzavře s daným Uživatelem smlouvu. Inzerent je oprávněn nevybrat žádnou nabídku.

 9. Pokud Uživatel po vítězství v aukci neuhradí vydraženou kupní cenu, bude mu Provozovatelem pozastavena účast v dalších aukcích. Dalších aukcí se může Uživatel zúčastnit pouze ve chvíli, kdy bude mít v Peněžence kredit odpovídající příhozu. Po dobu trvání aukce nelze částku odpovídající příhozu Uživatele z Peněženky převést na jeho bankovní účet, ani ji použít pro nákup jiného inzerovaného zboží.
 10. Dokončení objednávky mezi Soukromým inzerentem či Inzerentem podnikatelem a Uživatelem v případě Bezpečné platby proběhne potvrzením dodání zboží oběma stranami Provozovateli prostřednictvím Aplikace. Nebude-li potvrzení doloženo v ochranné lhůtě 15 dnů, může Provozovatel, pokud ho Uživatel neupozorní na vadné dodání zboží, zadat pokyn k Výplatě Soukromému inzerentovi nebo Inzerentovi podnikateli na jeho žádost. Dokončení objednávky předchází kroky ze strany Uživatele i Inzerenta.
 11. V případě zjištění problému s objednávkou, jako je např. nedodání nabízeného zboží, dodání jiného zboží nebo dodání zboží Inzerentem podnikatelem bez příslušné dokumentace (blíže v čl. 7 a 8 těchto VOP) může Provozovatel zamítnout část Výplaty za danou objednávku.
 12. V případě, že Provozovatel poskytne Uživatelský účet Pěstitelský klub nebo Prodejce Premium za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou Funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Uživatelského účtu Pěstitelský klub nebo Prodejce Premium, a nezaplatí-li Uživatel odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva o Uživatelském účtu Pěstitelský klub nebo Prodejce Premium bez dalšího od počátku.
 13. Zakazuje se prostřednictvím Aplikace nabízet věci, jejichž prodej odporuje právním předpisům, např. pokud za jejich distribuci hrozí trestněprávní sankce (konopí ad.). V případě zjištění nabídky odporující tomuto zákazu je Provozovatel oprávněn nabídku ihned stáhnout a zrušit Uživatelský účet.
 14. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
 15. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
 16. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 17. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 18. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Uživatelský účet Pěstitelský klub

 1. Uživatel si může za cenu zveřejněnou v ceníku připlatit Funkcionality Pěstitelského klubu.
 2. S Uživatelským účtem Pěstitelský klub může Uživatel:
  a) používat Funkcionalitu „Hlídací pes“, která po zadání klíčového slova k hlídání (např. název rostliny) upozorní vždy Uživatele na inzerát s názvem obsahujícím hlídané slovo prostřednictvím kontaktního e-mailu;
  b) používat Funkcionalitu „Nabídnout cenu“, která umožní Uživateli nabídnout prostřednictvím zprávy mimo objednávku Soukromému inzerentovi či Inzerentovi podnikateli jinou cenu, kterou je Uživatel ochoten zaplatit, jež však nemusí být Soukromým inzerentem či Inzerentem podnikatelem akceptována;
  c) používat Funkcionalitu „Poslat zprávu“, která umožní Uživateli psát zprávy ostatním Uživatelům mimo vytvořenou objednávku;
  d) používat Funkcionalitu „Automatické příhozy“, kdy Aplikace bude automaticky za Uživatele přihazovat v aukcích až do maximálně nastavené částky Uživatelem.
  e) přihazovat do aukce ještě 5 minut po skončení základního času aukce.
  f) používat Funkcionalitu „Oblíbené položky“, která umožní uživateli vytvořit seznam označených položek.

5. Uživatelský účet Prodejce Premium

 1. Uživatel si může za cenu zveřejněnou v ceníku připlatit Funkcionality Uživatelského účtu Prodejce Premium.
 2. Uživatelský účet Prodejce Premium je pro Inzerenty podnikatele povinný.
 3. S Uživatelským účtem Prodejce Premium může Uživatel:
  a) používat všechny Funkcionality účtu Pěstitelský klub;
  b) používat Funkcionalitu „Prodloužená platnost“, která umožní Uživateli inzerovat položku déle než 30 dnů;
  c) používat Funkcionalitu „Extra služby“, která umožní Uživateli v košíku při potvrzování objednávky za poplatek nabízet extra služby, které si jiný Uživatel může dokoupit (např. přesazení, hnojivo);
  d) používat Funkcionalitu „Přednostní řazení“, kdy inzeráty Uživatele budou řazeny nad inzeráty Uživatelů bez účtu Prodejce Premium, tj. při výchozím rozvržení inzerátů dle časového hlediska (od nejnovějších) budou nejprve zobrazeny inzeráty Uživatelů s účtem Prodejce Premium, až poté další inzeráty. To neplatí při rozvržení dle individuálních klíčů řazení zadaných Uživatelem (např. cena);
  e) používat Funkcionalitu „Trendy rostlin“, která umožní Uživateli nahlédnout do seznamu poptávaných nebo hledaných rostlin pomocí Hlídacího psa;
  f) používat Funkcionalitu „Best offer“, kdy Inzerent bude moci vyhlásit aukci Best offer, kdy Uživatelé budou podávat své nabídky, aniž by byly pro ostatní Uživatele viditelné. Inzerent si následně vybere nejlepší nabídku, případně není povinen vybrat žádnou nabídku.

6. Databáze

 1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

7. Odpovědnost za vady zboží nabízeného prostřednictvím Aplikace, krytí Bezpečnou platbou

 1. Ustanovení toho článku VOP se vztahují na spotřebitele, pokud jako Uživatelé prostřednictvím Aplikace nakupují zboží.
 2. Provozovatel není smluvní stranou smlouvy o koupi zboží mezi Uživatelem a Inzerentem podnikatelem (spotřebitelský vztah) ani Soukromým inzerentem.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za vady kupovaného zboží. Tato odpovědnost přísluší Inzerentovi podnikateli nebo Soukromému inzerentovi, kteří zboží prostřednictvím Aplikace nabízejí. Provozovatel poskytne Uživateli veškerou součinnost při vymáhání jeho práv z vadného plnění. 
 4. Provozovatel se zavazuje u Bezpečné platby v případě nemožnosti nápravy vad vrátit Uživateli kupní cenu, pokud ještě nebyla vyplacena Inzerentovi (tedy před koncem ochranné lhůty) a důvodem reklamace je:
  a) zásilka nebyla Inzerentem podnikatelem nebo Soukromým inzerentem vůbec odeslána, to neplatí, pokud zásilka byla ztracena dopravcem;
  b) dodané zboží vůbec neodpovídá zboží inzerovanému a objednanému (např. jiná květina), to neplatí, pokud bylo zboží poškozeno při dopravě bez viny Inzerenta podnikatele nebo Soukromého inzerenta (např. nesprávným zabalením);
  c) dodané zboží vůbec neodpovídá zboží inzerovanému podle fotografie.
 5. Pokud bude chtít Uživatel zboží reklamovat, je povinen zboží převzít z přepravy a následně vytvořit ihned fotodokumentaci, kterou v ochranné lhůtě zašle Provozovateli k posouzení.
 6. Inzerent podnikatel a Soukromý inzerent jsou zejména povinni zboží řádně zabalit a předat k přepravě, aby nedošlo k jeho poškození.
 7. Inzerent podnikatel a Soukromý inzerent se zavazují poskytnout Provozovateli a Uživateli veškerou součinnost při odstraňování vad zboží. V případě nutnosti vrácení peněz jsou Soukromý inzerent a Inzerent podnikatel povinni nahradit Provozovateli příslušnou škodu.

8. Povinnosti Inzerenta podnikatele

 1. Inzerent podnikatel je povinen dodržovat všechny právní předpisy příslušné pro výkon předmětu činnosti.
 2. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dodržování právních předpisů ze strany Inzerenta podnikatele.
 3. V případě prodeje rostlin prostřednictvím Aplikace je Inzerent podnikatel zejména povinen dodávat rostliny a některé druhy osiv s rostlinolékařskými pasy v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2072. Seznam komodit, u nichž je dána povinnost rostlinolékařský pas vystavovat, se nachází pod následujícím odkazem: CL2019R2072CS0040010.0001.3bi_cp 1..1 (europa.eu)
 4. V případně nesplnění povinností v odstavci 3. tohoto článku může Provozovatel odmítnout vyplatit Inzerentu podnikateli Výplatu. 
 5. Inzerent podnikatel nesmí využívat Uživatelského účtu k nákupu inzerovaných předmětů (rostlin), pokud je hodlá dále nabízet v rámci své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto zákazu neodpovídá Provozovatel za skutečnost, že nakoupené předměty (rostliny a osiva) od Inzerentů nebudou vybaveny rostlinolékařským pasem. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení tohoto ustanovení zrušit Uživatelský účet Inzerenta podnikatele a okamžitě vypovědět Smlouvu.

9. Změna VOP

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.
 3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 2. Provozovatel upozorňuje Soukromé inzerenty a Inzerenty podnikatele, že na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, je jakožto provozovatel platformy povinen sbírat o prodejcích (Inzerentech) potřebné údaje, vyžadovat je a následně předávat správci daně. Pokud prodejce (Inzerent) neposkytne Provozovateli potřebnou součinnost, přestože byl po sdělení žádosti o poskytnutí součinnosti dvakrát upomenut, Provozovatel 
  a) zruší jeho Uživatelský účet a znemožní mu opětovnou registraci, nebo 
  b) neposkytne Inzerentovi Výplatu v případě Bezpečné platby.
 3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.aukcerostlin.cz/ochrana-osobnich-udaju/

11. Povinné informace pro spotřebitele

Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

 1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 2. telefonický kontakt Provozovatele je +420607588881;
 3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je ahoj@aukcerostlin.cz;
 4. odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
 5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
 6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;
 7. k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč podporovaný výrobcem v aktuální verzi;
 8. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
 9. ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
 10. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Aplikací Uživateli na jím zadanou e-mailovou adresu po zřízení Uživatelského účtu;
 11. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 12. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
 13. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 14. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 15. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 16. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
 17. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

11. Rozhodné právo

 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

12. Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 11. 2023.