Veřejné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetové aplikace Aukce rostlin (https://www.aukcerostlin.cz)

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele jakožto Kupujícího nebo Inzerenta a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1. V těchto obchodních podmínkách:

 1. „Provozovatel“ je Pan David Kratochvíl, datum narození 12. července 1993, místem podnikání Nad studánkou 874/7, Praha 4, 14000.
 2. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 3. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Aukce rostlin, mezi jejíž hlavní funkcionality patří možnost prodeje rostlin a doplňků pro pěstování neprofesionálním uživatelům (třetím stranám) a která je dostupná z internetové adresy https://www.aukcerostlin.cz.
 4. „Funkcionalita“ je konkrétní funkční část aplikace, která může být za podmínek uvedených v těchto VOP zpoplatněna.
 5. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 6. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 7. „Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci především k prodeji zboží či ke koupi inzerovaného zboží pro svou vlastní potřebu, nikoliv za účelem dalšího prodeje. 
 8. „Inzerent“ je Uživatel, který má zájem o prodej zboží přes prostředí Aplikace, a jenž nabízí zboží jen namátkově jako nepodnikatelskou činnost (tzv. hobby pěstitel).
 9. „Inzerent podnikatel“ je Uživatel, který má zájem o prodej zboží přes prostředí Aplikace jako výkon své podnikatelské činnosti a splní přitom podmínky požadované právními předpisy a těmito VOP.
 10. „Výplata“ je částka získaná Inzerentem prodejem zboží v Aplikaci, která náleží Inzerentovi, a kterou měl Provozovatel v dočasné úschově.
 11. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 12. „Uživatelský účet Premium“ je zpoplatněné rozšíření Uživatelského účtu o konkrétní funkcionality a vylepšení Aplikace pro Uživatele.
 13. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 1. Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat se“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat se“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
 3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Přečetl(a) jsem si a souhlasím s Veřejnými obchodními podmínkami.“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Bez souhlasu s VOP se nelze registrovat.
 4. Vybráním pole „Chci inzerovat“ se z Uživatele stává „Inzerent“.
 5. Vybráním pole „Chci inzerovat jako podnikatel“ se z Uživatele stává „Inzerent podnikatel“.
 6. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

 1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu (základní a Premium).
 2. Prodej inzerovaného zboží v Aplikaci je zprostředkováván bezúplatně.
 3. Cenu zboží dohodnutou mezi Inzerentem či Inzerentem podnikatelem a Uživatelem uhradí Uživatel na účet Provozovatele. Cenu zboží je v Aplikaci možné určit dvojím způsobem:
  a) pevná cena;
  b) prostřednictvím aukce, tedy určením základní ceny, kterou mohou Uživatelé v určeném časovém intervalu navyšovat, přičemž nejvyšší podání znamená uzavření kupní smlouvy. Po každém navýšení během poslední minuty aukce se konec aukce prodlužuje o 30 s, kdy může každý Uživatel navýšit. Zvláštní výhody pak mají Uživatelé s Uživatelským účtem Premium (viz čl. 4 VOP).
 4. Dokončení objednávky mezi Inzerentem či Inzerentem podnikatelem a Uživatelem proběhne potvrzením dodání zboží oběma stranami, jež bude Provozovateli potvrzeno prostřednictvím Aplikace. Nebude-li potvrzení doloženo, ochranná lhůta činí 15 dnů, poté může Provozovatel, pokud ho Uživatel neupozorní na vadné dodání zboží, vyplatit Inzerentovi na jeho žádost Výplatu. Dokončení objednávky předchází kroky ze strany Uživatele i Inzerenta (Inzerenta podnikatele). 
 5. V případě zjištění problému s objednávkou, jako je např. nedodání nabízeného zboží, dodání jiného zboží nebo dodání zboží Inzerentem podnikatelem bez příslušné dokumentace (blíže v čl. 7 těchto VOP) může Provozovatel zamítnout část Výplaty za danou objednávku.
 6. V případě, že Provozovatel poskytne Uživatelský účet Premium za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Uživatelského účtu Premium, a nezaplatí-li Uživatel odměnu za Uživatelský účet Premium v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva o Uživatelském účtu Premium bez dalšího od počátku.
 7. Zakazuje se prostřednictvím Aplikace nabízet věci, jejichž prodej odporuje právním předpisům, např. pokud za jejich distribuci hrozí trestněprávní sankce (konopí ad.). V případě zjištění nabídky odporující tomuto zákazu je Provozovatel oprávněn nabídku ihned stáhnout a zrušit Uživatelský účet.
 8. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
 9. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
 10. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
 11. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 12. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 13. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Uživatelský účet Premium

 1. Uživatel si může za cenu zveřejněnou v ceníku připlatit funkcionality Uživatelského účtu Premium.
 2. S Uživatelským účtem Premium může Uživatel:
  a) účastnit se Premium aukcí, jejichž předmětem budou vzácnější rostliny nabízené Inzerenty podnikateli,
  b) v běžné aukci přihodit ještě 5 minut po posledním příhozu Uživatelů bez Uživatelského účtu Premium, a nadále soutěžit už jen s Uživateli s Uživatelským účtem Premium dle pravidel uvedených v čl. 3.3. těchto VOP,
  c) v Aplikaci otevřít slovní hodnocení jednotlivých Inzerentů a Inzerentů podnikatelů,
  d) používat funkcionalitu Aplikace Swap rostlin,
  e) používat funkcionalitu Aplikace Moje sbírka, přičemž jen s Uživatelským účtem Premium je možné komentovat jednotlivé sbírky Uživatelů,
  f) používat funkcionalitu Aplikace Znalostní databáze v rozšířené verzi,
  g) používat funkcionalitu Aplikace Hlídací pes na rostliny,
  h) psát zprávy uživatelům mimo vytvořenou Objednávku. 

 3. Funkcionalitou „Swap rostlin“ se rozumí tržiště, kde probíhá směna předmětů inzerce (rostlin) kus za kus, nikoliv za úplatu.
 4. Funkcionalitou „Moje sbírka“ se rozumí možnost sdílet fotografie rostlin ve svém Uživatelském účtu, a v libovolném počtu bez omezení daných pro obvyklé Uživatele.
 5. Funkcionalitou „Znalostní databáze“ se rozumí funkcionalita, kde si jednotliví Uživatelé vyměňují své zkušenosti při pěstování rostlin (správná péče, ochrana před škůdci apod.).
 6. Funkcionalitou „Hlídací pes na rostliny“ se rozumí možnost Uživatelského účtu Premium nastavit si v Aplikaci upozornění na nové nabídky či aukce konkrétních rostlin, které Uživatel poptává. Upozornění obdrží Uživatel do své e-mailové schránky.

5. Databáze

 1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

6. Odpovědnost za vady zboží nabízeného prostřednictvím Aplikace

 1. Ustanovení toho článku VOP se vztahují na spotřebitele, pokud jako Uživatelé prostřednictvím Aplikace nakupují zboží.
 2. Provozovatel není smluvní stranou smlouvy o koupi zboží mezi Uživatelem a Inzerentem podnikatelem (spotřebitelský vztah).
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za vady kupovaného zboží. Tato odpovědnost přísluší Inzerentovi nebo Inzerentovi podnikateli, kteří zboží prostřednictvím Aplikace nabízejí. Provozovatel poskytne Uživateli veškerou součinnost při vymáhání jeho práv z vadného plnění. Provozovatel se zavazuje v případě nemožnosti nápravy vad vrátit Uživateli kupní cenu, pokud ještě nebyla vyplacena Inzerentovi (tedy před koncem ochranné lhůty).
 4. Inzerent a Inzerent podnikatel se zavazují poskytnout Provozovateli a Uživateli veškerou součinnost při odstraňování vad zboží. V případě nutnosti vrácení peněz jsou Inzerent a Inzerent podnikatel povinni nahradit Provozovateli příslušnou škodu.

7. Povinnosti Inzerenta podnikatele

 1. Inzerent podnikatel je povinen dodržovat všechny právní předpisy příslušné pro výkon předmětu činnosti.
 2. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dodržování právních předpisů ze strany Inzerenta podnikatele.
 3. V případě prodeje rostlin prostřednictvím Aplikace je Inzerent podnikatel zejména povinen dodávat rostliny a některé druhy osiv s rostlinolékařskými pasy v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2072. Seznam komodit, u nichž je dána povinnost rostlinolékařský pas vystavovat, se nachází pod následujícím odkazem: CL2019R2072CS0040010.0001.3bi_cp 1..1 (europa.eu)
 4. V případně nesplnění povinností v čl. 7.3. může Provozovatel odmítnout vyplatit Inzerentu podnikateli Výplatu. 
 5. Inzerent podnikatel nesmí využívat Uživatelského účtu k nákupu inzerovaných předmětů (rostlin), pokud je hodlá dále nabízet v rámci své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto zákazu neodpovídá Provozovatel za skutečnost, že nakoupené předměty (rostliny a osiva) od Inzerentů nebudou vybaveny rostlinolékařským pasem. 

8. Změna VOP

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.
 3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.aukcerostlin.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10. Povinné informace pro spotřebitele

Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

 1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 2. telefonický kontakt Provozovatele je +420607588881;
 3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je ahoj@aukcerostlin.cz;
 4. odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
 5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
 6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;
 7. k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč podporovaný výrobcem v aktuální verzi;
 8. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
 9. ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
 10. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Aplikací Uživateli na jím zadanou e-mailovou adresu po zřízení Uživatelského účtu;
 11. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 12. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
 13. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 14. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 15. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 16. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
 17. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

11. Rozhodné právo

 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

12. Účinnost

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. ledna 2022.